Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro službu provozovanou na stránkách www.fotovidea.cz poskytovanou Ing. Pavlem Gálikem se sídlem Čs.armády 1241, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, identifikační číslo 74161628 a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele a zákazníka.

Zhotovitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí poskytovatel služby na stránkách www.fotovidea.cz, Ing. Pavel Gálik se sídlem Čs.armády 1241, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, identifikační číslo 74161628. Zhotovitel není plátcem DPH.

Zákazníkem se pro účely tohoto prohlášení rozumí zájemce o posktytnutí služby nabízené podnikatelským subjektem Ing. Pavlem Gálikem se sídlem Čs.armády 1241, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, identifikační číslo 74161628.

Zhotovitel provozuje střih a zpracování domácích fotek a videí, které si zákazníci samostatně pořídili. Výsledným dílem je fotovideo zpracované na základě požadavků, které zákazník uvedl v poptávkovém formuláři a jeho vlastních fotografií a videozáznamů, které zákazník zaslal zhotoviteli.

Tato služba je zhotovitelem provozována na webové stránce umístněné na internetové adrese www.fotovidea.cz

Orientační ceny za poskytované služby, doručení materiálu i zpracovaného fotovidea jsou uvedeny v ceníku. Závazná cena je zákazníkovi sdělena zhotovitelem formou zálohové faktury.

Fotografie a videozáběry určené ke zpracování na fotovideo nesmí podněcovat nebo podporovat nesnášenlivost, podporovat nacionalismus, rasismus či jiné extrémní postoje, podněcovat k nenávisti z důvodu pohlaví, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, nesmí obsahovat vulgarismy a nadávky, nesmí obsahovat pornografii a hrubé samoúčelné násilí, nesmí utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin, nesmí podněcovat ke spáchání trestného činu nebo k užívání návykových látek, nesmí zobrazovat osoby umírající nebo vystavené tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nesmí obsahovat podprahová sdělení.

Zákazník potvrzuje, že na veškerý zaslaný materiál určený ke zpracování má vypořádána autorská práva.

Zasláním materiálu zákazník, jakožto autor fotografií a videozáznamů uděluje zpracovateli souhlas se zpracováním těchto fotografií, videozáznamů a zvuků k jejich stříhání, vytváření pohybových a barevných efektů, koláží a dalších úkonů spojených s tvorbou fotovidea.

Veškerá práva majitelů autorských práv ke zpracovanému fotovideu jsou vyhrazena. Výsledné fotovideo je určeno pouze pro domácí projekci. Vzhledem k ochraně autorských práv není dovoleno užití tohoto fotovidea k jakékoli veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronajímání, půjčování nebo jakémukoli druhu obchodování. Porušení autorských práv a neoprávněné použití fotovidea může být postihováno občanskoprávní cestou nebo trestně stíháno. Zhotovitel fotovidea nezodpovídá za porušení a nedodržení vymezených povinností.

II. Objednávka – uzavření smlouvy

1. Objednávka je uskutečněná zaplacením zálohové faktury. Takto uskutečněná objednávka je závazná.

2. K objednání služby dochází v momentu, kdy dojde k zaplacení zálohové faktury a přijetí materiálu ke zpracování. Odesláním poptávkového formuláře a odesláním materiálu ke zpracování zákazník projeví vůli uzavřít smlouvu na poskytnutí služby. Zaplacením se rozumí okamžik připsání částky na účet zhotovitele.

3. Objednáním služby dle bodu 2. těchto obchodních podmínek zákazník prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, cenami a podmínkami doručování a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.fotovidea.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku objednání.

4. Nakládání se získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace zákazníka.

5. Na základě zaslaného materiálu zhotovitel stanoví cenu za zpracování fotovidea a zašle zálohovou fakturu zákazníkovi. Cena za zpracování videa bude odvozena od dat a požadavků zaslaných zákazníkem.

6. Po zaplacení zálohové faktury a připsání částky na bankovní účet zhotovitele nebo po zaslání kopie platebního příkazu na e-mail zhotovitele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nastává počátek zpracovávání fotovidea. Lhůta pro zpracování fotovidea je obvykle 2 – 3 pracovní dny (záleží na pořadí objednávky). Nejdéle do 15-ti pracovních dnů (bez ohledu na pořadí objednávky) od okamžiku objednání.

7. Zhotovitel nenese zodpovědnost za nestažení fotovidea ze zaslaného odkazu nebo nevyzvednutí poštovní zásilky zákazníkem.

8. Nebude-li zálohová faktura do 14-ti dnů od vystavení zaplacena, zakázka bude automaticky stornována.

9. O skutečnosti, že si zásilku může zákazník stáhnout z internetu nebo že mu byla zaslána poštou bude informován e-mailem.

10. Zpracované fotovide bude zasláno pomocí služby www.uschovna.cz na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v poptávkovém formuláři, pokud nebylo dohodnuto jinak.

11. Zákazník dává zhotoviteli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi, o jeho zakázkách a zaslaném materiálu v následujících případech: vyplněním poptávkového formuláře, případně osobním sdělením při telefonickém hovoru nebo písemným sdělením v e-mailu.

12. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku II. těchto obchodních podmínek, si zhotovitel fotovidea vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak zhotovitel učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny zákazníkem formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet zákazníka.

13. Zruší-li zákazník objednávku po zaplacení zálohové faktury, bude mu vrácena poměrná část ze zaplacené částky ve výši 50 % z ceny zakázky vzhledem k vzniklým nákladům spojených se zpracováváním fotovidea. Zrušení objednávky ze strany zákazníka musí být učiněno prokazatelným způsobem – nejlépe písemnou formou na e-mail zpracovatele.

14. Po vytvoření fotovidea a zapracování připomínek zákazníka, na pokyn zákazníka nebo maximálně do 14 dnů od odevzdání zpracovaného fotovidea bude všechen zákazníkem zaslaný materiál odstraněn ze systému zpracovatele.

III. Dodací podmínky

1. Po zaplacení zálohové faktury a připsání částky na bankovní účet zhotovitele nebo po zaslání kopie platebního příkazu na e-mail zhotovitele, začíná zhotovitel se zpracováváním fotovidea. Lhůta pro zpracování fotovidea je 2 – 3 pracovní dny (záleží na pořadí objednávky), nejdéle však do 15-ti pracovních dnů (bez ohledu na pořadí objednávky) od okamžiku objednání. Hotové fotovideo bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím www.uschovna.cz bezprostředně po jeho zpracování, o čemž bude zákazník informován e-mailem na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu.

2. Do doby zpracování se nazapočítává doba doručování.

3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli zhotovitele (v důsledku „vyšší moci“), kdy nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si zhotovitel vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit.

4. Za splnění dodávky se považuje odeslání fotovidea na e-mail uvedený v poptávkovém formuláři prostřednictvím služby www.uschovna.cz, nebylo-li dohodnuto jinak.

5. Odeslání na e-mail zákazníka zajišťuje zhotovitel s využitím služeb třetí osoby např. www.uschovna.cz. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit způsob doručenífotovidea.

6. Před započetím zpracovávání fotovidea je zasílána zálohová faktura za účelem platby. Ke zpracovanému fotovideu je zasílána konečná faktura. Obě faktury jsou odeslány v elektronické podobě (soubor PDF) na e-mail zákazníka.

IV. Následné úpravy fotovidea

Zákazníkovi je doporučeno ve vlastním zájmu vyzvednout si fotovideo co nejdříve po doručení e-mailu s odkazem na hotové fotovideo a bezprostředně si jej prohlédnout. Případné následné korektury nebo požadavky na úpravu fotovidea posílá zákazník emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Je na zvážení zhotovitele, zda budou požadované úpravy provedeny a zda budou provedeny v rámci již zaplaceného fotovidea, nebo zda na úpravy bude vystavena další zálohová faktura.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující (zákazník), fyzická osoba nepodnikatel – nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Zákazník potvrzuje, se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. V případě, že by se zákazník domníval, že zhotovitel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat zhotovitele o vysvětlení,
b) požadovat, aby zhotovitel odstranil takto vzniklý stav.

7. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Zhotovitel si vyhrazuje právo zákazníkovo fotovideo nebo jeho část zveřejnit na internetových stránkách www.fotovidea.cz. Zákazník s tímto musí ale souhlasit a svůj souhlas vyjádřit v poptávkovém formuláři označením volby "ANO, je možné moje fotovideo zveřejnit na vašich stránkách".

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách www.fotovidea.cz

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které zákazník odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. II. těchto obchodních podmínek.

3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi zhotovitelem a zákazníkem příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 

 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

VYPLŇTE A ODEŠLETE NÁM TENTO JEDNODUCHÝ FORMULÁŘ

POSLÁNÍ SOUBORŮ

Nejjednodušší způsob jak nám poslat vaše soubory (foto, video, hudba) je prostřednictvím free služby USCHOVNA.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Učinit tak můžete na tomto odkazu:

Joomla templates by Joomlashine